Sunday, July 28

七月-第一篇♥

星期天                         雨天                         E M O


现在在嘲笑着过去
快乐 在哪里?

被遗忘的回忆
被遗忘的过去
被遗忘的 你

还剩什么 还记得什么

认识 清晰 纸条 约会 唱歌 逛街 飞机 情书
糖果 巧克力 卡片 误会 钱包 爱心纸币 日记 问题 结束

 对一段感情的认真 到底有多真
怎么舍得看你跟别人

okay  微笑  :)
---过去♥---

 


 E N D.

No comments:

Post a Comment